Nordjysk Motor Co.
Nordjyske Bank
Podi
Kaffebaren

Bevæg dig for livet – Senior: Ny partnerskabsaftale og slutevaluering

 

Brønderslev Kommune og Bevæg dig for livet har forlænget projektsamarbejdet ”Bevæg dig for livet – Senior” om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år. Anden fase af projektet løber fra den 1. april 2020 og frem til den 31. december 2021.

Projektet har bidraget til etablering af en lang række nye aktivitetstilbud i Brønderslev Kommune, og seniormålgruppen har taget tilbuddene til sig. Derudover har det skabt værdifulde samarbejder på tværs af forvaltninger i kommunen.

Brønderslev Kommune og DGI/DAI indgik i juni 2017 et 2½-årigt projektsamarbejde i ”Bevæg dig for livet – Senior” (BDFL-Senior) om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år. Bag beslutningen stod både Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Ældreomsorgsudvalget – dog er finansieringen udelukkende kommet fra Social -og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget. Der er ansat en projektleder 18,5 time/uge, som er organiseret i Afdelingen for Forebyggelse, Rehabilitering og Træning.

BDFL–Senior og Brønderslev Kommune har forlænget projektsamarbejdet med en ny partnerskabsaftale (bilag 1), der løber frem til 31. december 2021. I projektets anden fase er ambitionen at fortsætte med de gode erfaringer og tiltag, der allerede er gjort – herunder understøttelse af foreningslivets aktiviteter til seniormålgruppen. Derudover vil der i den næste 2-årige periode være fokus på følgende initiativer:

  1. Fortsat være undersøgende og nysgerrig på andre arenaer, hvor seniorerne kunne motiveres til at bevæge sig. F.eks. på aktivitetsområdet, men også i selvejende haller, menighedsråd, boligforening etc.
  2. Fortsætte det igangværende arbejde med partnerskabsforeninger og understøtte de aktiviteter, der er igangsat, samt tilbyde nye.
  3. Undersøge hvordan natur og friluftsliv kan aktivere nye seniorer. Herunder en fortsat understøttelse af frivillige gå-værter, og om muligt igangsætte nye indsatser rettet mod gang eller begyndervandring.
  4. Ideudvikle på hvordan events i større og mindre omfang kan motivere målgruppen. Hvordan kan de positive erfaringer med Royal Run udvikles til at omfatte andre event-typer? Evt. med en sammenkobling med andre events i kommunen, så som markeder i lokale byer.
  5. Fortsat understøtte sundhedssamarbejde mellem foreningslivet og kommunens sundhedscentre. Herunder indgår BDFL-Senior også som en vigtig medspiller i satspuljeprojektet Sundhed, Motion og Fællesskab.

Bevæg dig for livet – Senior medfinansierer projektstillingen og bidrager med 75.000 kr. til lønmidler i 2020. I 2021 finansieres projektet således alene af Brønderslev Kommune via det overordnede Bevæg dig for livet samarbejde.

Brønderslev Kommune fik i slutningen af 2019 en bevilling fra satspuljen til forsøg med idræt som led i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser – Motion og fællesskab på recept. Det har betydet, at der er ansat en ny projektmedarbejder, der i fællesskab med den nuværende projektleder på BDFL-Senior skal koordinere og udføre opgaverne i relation til det nye satspuljeprojekt, BDFL-Senior og sundhedsfremmende tiltag på handicap- og psykiatriområdet. Den nye projektmedarbejder er ansat tidsbegrænset frem til 31. december 2021.

National slutevaluering

På tværs af de 5 BDFL-Senior kommuner er der i starten af året lavet en slutevaluering på projektets første fase i samarbejde med konsulentvirksomheden Ineva (bilag 2).

Ifølge evalueringen har BDFL-Senior projektet på det organisatoriske plan bidraget til at øge sammenhængen mellem det lokale foreningsliv og kommunen, samt bidraget til vellykkede tværgående samarbejder mellem Sundhedsforvaltninger og Kultur- og Fritidsforvaltninger i kommunerne. De lokale projektlederes samarbejde med øvrige lokale aktører, såsom kommunale konsulenter, koordinatorer og foreningsrepræsentanter, vurderes i høj grad at være en afgørende faktor for, at projektet er lykkedes.

Projektet vurderes positivt fra et foreningsperspektiv som i høj grad efterspørger konkret og praktisk hjælp i BDFL-Senior samarbejdet. F.eks. til rekruttering og lokal markedsføring. BDFL Senior er lykkedes med at understøtte foreningerne i at sænke barriererne for deltagelse i fysiske aktiviteter for målgruppen.

’Gang’ fremhæves som den mest succesfulde aktivitet i BDFL Senior regi på tværs af kommunerne. Royal Side Run, ”Tag en ven med” og Idræt om dagen har været særligt vellykkede tiltag.

Gennem projektperioden har BDFL Senior skabt flere aktive seniorer både i foreningsregi og i selvorganiserede grupper. Projektet har desuden bidraget til et øget samarbejde mellem idrætsorganisationerne DGI og DAI, kommuner og relevante aktører i lokalsamfundet.

 

Bilag
Kilde: Brønderslev Kommune
Kaffebaren
Suvo
Podi
Baggesen